Regulamin

ASTI Apartamenty będzie wysoko cenić Państwa współpracę w zakresie przestrzegania niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie apartamentów i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w hotelu lub apartamencie należącym do sieci ASTI. Dokonując w/w czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości ASTI Apartamenty.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w każdym apartamencie, pokoju hotelowym, a także na stronie ASTIapartamenty.pl.
 4. W apartamentach ASTI obowiązuje całkowity zakaz palenia z wyłączeniem miejsc wskazanych i przeznaczonych do tego. Za złamanie zakazu obowiązuje opłata dodatkowa w wysokości 500 zł. Miejscami wyznaczonymi do palenia to balkony pokojowe oraz miejsca na zewnątrz budynków.
 5. W przypadku rażącego naruszenia ciszy nocnej skutkuje naliczeniem kary w wysokości 500 zł.

Doba hotelowa

 1. Pokój w hotelu/apartamencie wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
 2. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji lub pod numerem infolinii : do godziny 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju/apartamentu.
 3. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości, przy czym zastrzega, iż konieczna może być zmiana wynajmowanego pokoju oraz dopłata.

Rezerwacja i meldunek

 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi ASTI Apartamenty dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.
 2. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 3. Osoby niezameldowane w Hotelu/apartamencie mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7:00 do godziny 22:00.
 4. Hotel zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt.
 5. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Hotel nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.
 6. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników hotelu lub innych osób przebywających w hotelu; albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości.

Odpowiedzialność

 1. Odpowiedzialność ASTI Apartamenty z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu.
 2. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
 3. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu, nie dalej niż 24 godziny od zajścia.
 4. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu/apartamentu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
 5. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, hotel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia hotelu/apartamentu.
 6. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany i grzejniki oraz zamknąć drzwi na klucz.
 7. Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do hotelu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.
 8. Dzieci poniżej 12–go roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu/apartamentu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

Pozostałe ustalenia

 1. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 7:00.
 2. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.
 3. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez gościa na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie podda je utylizacji bez względu na ich zawartość oraz wartość materialną. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.